مجد المشحروی، زنی فلسطینی که از خاکستر خشت می سازد!

667

برگردان: زهره اسپاد

بخش ساختمان سازی نوار غزه به دلیل محاصره ی سرتاسری اسراییل دچار کمبود شدید مواد و مصالح ساختمانی است. این کمبود به ویژه در موادی چون سمنت، ریگ و ماسه که در ساخت خشت به کار می روند، بیشتر به چشم می خورد.

ولی همان طور که گفته می شود نیازمندی ما در اختراعات است. مجد المشحروی که اهل غزه است با همکاری روان عبداللطیف موفق به تبدیل خاکستر به خشت شد، نخستین نوع خودش در جهان عرب. به جای ریگ و ماسه، در این نوع از خشت سمنت، زغال سنگ و خاکستر چوب به کار می روند. این خشت ها به این خاطر با نام کیک سبز خوانده می شوند که حاصلی از بازیافت خاکسترند و اگر به این منظور به کار نروند، به دلیل دفن شدن در زمین باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می شوند، همچنان این خشت ها رنگی بسیار روشن تر از کانکریت دارند. این خشت ها عایق خوبی در برابر صدا نیز بوده و ارزانتر از خشت های کانکریتی معمولی هستند.

المشحروی و دوستش هر دو درس شان را در رشته ی انجنیری ساختمانی در دانشگاه اسلامی به پایان رساندند و پیش از اینکه بر آمار بالای بیکاری غزه، بیفزایند، با این آیدیا وارد بازار کار شدند. آنها همچنان می خواستند که برای گرانی بهای مصالح ساختمانی در جریان محاصره، یک راه حل سازگار با محیط زیست پیدا کنند.

المشحروی می گوید که این خشت ها آلودگی محیط زیست را در غزه کاهش می دهند، چرا که برای دفع خاکستر، آن را به همراه زباله ها و یا به تنهایی در زمین دفن میکنند که هردوی این روش ها باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می شوند.  در جریان این پروژه، المشحروی افزون بر حمایت های مالی برای پوشش دادن هزینه های اولیه ی کار، مشوره های تخنیکی نیز از کارشناسان سکتور ساخت و ساز دریافت کرده است.

او موفقیت خویش را افزون بر نپذیرفتن شکست، مدیون ویژگی هایی چون باورمندی قوی و عزم راسخش برای کار می داند، او همچنان گفت که بدون حمایت ها و تشویق های خانواده و به ویژه پدرش و تاجر غزه ای اسماعیل المشحروی که الگوی او بوده است، هرگز  نمی توانست به اینجا برسد.

او می گوید مسیری را که پیموده، یک راه ناهموار بوده است و به عنوان یک زن وارد شدن به صنعت ساخت و ساز که تا کنون زیر سلطه مردان است، برایش کار آسانی نبوده است و مشکلات قابل توجهی را در این راه از سر گذرانده است. او همچنان با چالش های تخنیکی نیز روبرو شده است. نخستین نمونه هایی را که او تولید کرد، در آزمون های ابتدایی با شکست روبرو شدند. ولی او به آزمایش هایش با مواد و ترکیب های گوناگون ادامه داد تا سرانجام کیک سبز تولید شد.

این پروژه در سال ۲۰۱۷ موفق به دریافت جایزه برونز در بخش تحقیق و توسعه از سوی آکادمی جایزه انرژی امارات شد. جایزه ی ارزشمندی که هر دو سال توسط امارات عربستان به بهترین کارکردها در زمینه ترویج استفاده بهتر از منابع انرژی تعلق می گیرد. هدف از اهدای این جوایز برجسته کردن نخستین و بهترین کارکردها در زمینه استفاده ی بهینه از منابع انرژی، انرژی های جایگزین و پایداری و حفاظت از محیط زیست می باشد.

در زمینه دریافت این جایزه، المشحروی گفت که ((من از دریافت این جایزه هم خوشحال شدم و هم ناراحت، به این خاطر خوشحال شدم که من نخستین زن فلسطینی ام که این جایزه ی ارزشمند را در بخش انرژی و توسعه دریافت می کنم و به این خاطر ناراحت شدم که خانواده ام نتوانست این شادی را با من شریک شود. خانواده من اجازه گذر از مرز ایریز کراسینگ را ندارد، من به تنهایی و بدون خانواده ام این افتخار را دریافت کردم، در آن لحظه احساس تاسف می کردم چرا که می خواستم شادی و غرور را در هنگام دریافت جایزه در چشم های پدرم ببینم)). افزون بر جایزه ی امارات، المشحروی جایگاه نخست را در چالش نوآوری جاپان-غزه هم به دست آورده است.