مساعدت رییس جمهور ازبکستان برای دختران دانشجو افغان

704

وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است :رییس جمهور ازبکستان برای ایجاد سهولت دختران دانشجو ۲۵ عراده موتر کاستررا برای منتقل یافتن آنان در دانشگاه ها برای افغانستان توزیع و مساعدت کرده است، تا آنان بتوانندازایجاد این سهولت مستفید گردد.

وزیر تحصیلات عالی خواجه نجیب الله عمری میگوید:در مراسم توزیع کلید های موتر کاستر میگوید، که تحویل دادن این وسایط نقلیه جهت منتقل یافتن دختران دانشجو به دانشگاه ها است، وی افزود: تمام دانشگاه ها از داشتن وسایط نقلیه و امکانات که برای دانشجویان سهولت را ایجاد میکند، بی بهره نیستند، میتوانند مشکلات که در مسیر راهی آنان قرار گرفته مرفوع نماید، اما دربعضی ازولایات دوردست به دلیل توسعه نیافتن و مشکلات که آنان به آن مواجه است ،نیازمندتر هستند.