مسوولین نهادهای حامی رسانه ها: پنج هزار خبرنگار پس از حکومت طالبان بی کار شده اند و در ۲۰ ولایت خبر نگار زن وجود ندارد
مسوولین نهادهای حامی رسانه ها: پنج هزار خبرنگار پس از حکومت طالبان بی کار شده اند و در ۲۰ ولایت خبر نگار زن وجود ندارد

خبرگزاری زنان افغان: همزمان با گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات در کشور، شماری از مسوولین نهادهای خبرنگاران در افغانستان از سقوط بی پیشینه‌ ی رسانه ها و بیکار شدن موج از خبرنگاران نگران هستند. بر اساس اطلاعات داده شده از سوی این نهاد، پس از روی کار آمدن طالبان سه صد رسانه از فعالیت […]

خبرگزاری زنان افغان: همزمان با گرامی داشت از روز جهانی مطبوعات در کشور، شماری از مسوولین نهادهای خبرنگاران در افغانستان از سقوط بی پیشینه‌ ی رسانه ها و بیکار شدن موج از خبرنگاران نگران هستند.
بر اساس اطلاعات داده شده از سوی این نهاد، پس از روی کار آمدن طالبان سه صد رسانه از فعالیت بازمانده است و بیش از پنج هزار خبرنگار بی کار شده اند.
این مسوولین هم چنان می گویند، در بیش از ۲۰ ولایت خبرنگار زن وجود ندارد و از میان ۱۷ رسانه های که به زنان بوده تنها ۷ رسانه فعالیت دارند و ۱۰ رسانه مربوط به زنان بسته شده است.
در همین حال شماری از خبرنگاران از چالش های حق دسترسی به اطلاعات و رویه خشن طالبان با خبرنگاران نگرانی می کنند.
شماری از این خبرنگاران می گویند، طالبان در از آغاز حکومت تا اکنون دها تن از خبرنگاران را به علت های مختلف بازداشت کرده و تهدید به مرگ کرده اند.