منیژه وافق: باید با یک انگیزه قوی این دستاوردها را حفظ نماییم!
منیژه وافق: باید با یک انگیزه قوی این دستاوردها را حفظ نماییم!

منیژه وافق، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می گوید: «زنان در طول ۲۰ سال گذشته پیشرفت‌های بسیاری در عرصه تجارت داشته اند و باید با یک انگیزه قوی این دستاوردها را حفظ نماییم». بیشتر از ۲۴۷۱ تجارت های رسمی و بیشتر از ۵۴۵۰۰ تجارت های غیر رسمی امروز متعلق به زنان […]

منیژه وافق، رییس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان می گوید: «زنان در طول ۲۰ سال گذشته پیشرفت‌های بسیاری در عرصه تجارت داشته اند و باید با یک انگیزه قوی این دستاوردها را حفظ نماییم». بیشتر از ۲۴۷۱ تجارت های رسمی و بیشتر از ۵۴۵۰۰ تجارت های غیر رسمی امروز متعلق به زنان است و زنان افغان رهبری می کنند.