مونسه مبارز بدلیل اعتراضات مدنی از کار برکنار شد
مونسه مبارز بدلیل اعتراضات مدنی از کار برکنار شد

یکی از ازنان معترض به خبرگزاری‌ زنان افغانستان می‌گوید که مونسه مبارز مسوول یکی از جنبش های اعتراضی زنانه بدلیل اعتراضات خیابانی اش از کار برکنار شده است. مونسه مبارز درسال ۲۰۲۰  از طریق رقابت آزاد در بست رییس نظارت و ارزیابی و گزارشدهی وزارت مالیه گماشته شده بود و تاکنون ایفای وظیفه می‌کرد اما […]

یکی از ازنان معترض به خبرگزاری‌ زنان افغانستان می‌گوید که مونسه مبارز مسوول یکی از جنبش های اعتراضی زنانه بدلیل اعتراضات خیابانی اش از کار برکنار شده است.
مونسه مبارز درسال ۲۰۲۰  از طریق رقابت آزاد در بست رییس نظارت و ارزیابی و گزارشدهی وزارت مالیه گماشته شده بود و تاکنون ایفای وظیفه می‌کرد اما صبح امروز از سوی این وزارت بدلیل شرکت در اعتراضات خیابانی برکنار شده است.
برکناری خانم مبارز از وظیفه بدلیل اعتراضات تازگی ندارد قبل از وی شماری از زنان معترض بدلیل اعتراض و اشتراک در گردهمایی ها دادخواهانه از کار برکنار شده اند.
سمیرا خیرخواه یکی از زنان معترض دیگر نیز چندی قبل از وظیقه اش منفک و شش ماه معاشش از سوی شرکت برشنا پرداخت نشده است.
درهمین حال صبح امروز یکی دیگر از زنان معترض که کارمند یکیواز ارگان های دولتی بوده نیز اجازه‌ی ورود به محل کارش را نیافته است.
خبرگزاری زنان افغانستان