نام مادران را در تذکره اطفال شان بنویسید

474

ناهیده فرید عضو مجلس نمایندگاان:

زمانی نام پدرکلان در تذکره طفل درج میشود

بدون شک  مادر نیز حق دارد که نامش در تذکره  فرزندانش درج شود.

مادران حق دریافت تذکره فرزنده خود را که یک حق اساسی  برای هر مادر  است دارند تا بدست بیاورند.