نقش زنان در توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی کشور ها

856

نویسنده:بتول رحیمی

برای بیان  چگونگی دستیابی به توسعه باید بیان داشت که اقتصادان و جامعه شناسان جملگی این واقعیت را پذیرفته اند. که تنها عاملی که  سر انجام جهت سرعت و آهنگ  رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشوری را تعیین می کند . نیروی انسانی آن جامعه است نه سرمایه فزیکی ، و یا منابع طبیعی و مادی آن بنا بر این شرایط اساسی شگوفایی و بالنده گی هر جامعه در توسعه سرمایه های انسانی و تربیت نیروی کار نهفته است. بیان چگونگی دستیابی به توسعه باید بیان داشت که اقتصادان و جامعه شناسان ، جملگی این واقعیت را پذیرفته اند که تنها عاملی که سر انجام جهت سرعت و آهنگ رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشوری را تعیین می کند. نیروی انسانی آن جامعه است نه سرمایه فزیکی و یا منابع طبیعی و مادی آن بنا بر این شرایط اساسی شگوفایی و بالنده گی هر جامعه در توسعه سرمایه های انسانی و تربیت نیروی  کار نهفته است . توسعه سرمایه انسانی که از راه آموزش فراهم می شود. موجب خواهد شد انتقال تکنالوژی و پیشترفت های صنعتی به آسانی صورت پذیرد در این راستا زنان که نیمی از جمعیت و نیروی انسانی را تشکیل می دهند. در دهه های اخیر نقش به سزایی را در رشد و توسعه جوامع غرب بازی کرده اند : در توضیح باید گفت که انقلاب صنعتی در غرب که موجب ایجاد اصلاحاتی در زمینه اشتغال و قوانین مربوط به آن شد به ظهور فرایند توسعه در غرب کمک کرد.انقلاب صنعتی باعث شد که مردان و سیاستگذاران به این مساله پی ببرند که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل داده اند و بدن استفاده از این نیروی کار عظیم ره به جایی نمی برند در نتیجه برای استفاده از این نیرو اصلاحاتی را انجام داده اند  و در پی آن با شروع جنگ جهانی و حضور بیشتر مردان در صحنه جنگ  فعالیتهای زنان در فابریکه ها و مراکز صنعتی بیشتر شده و در طی زمان با نیاز پیذا کردن به تحصیلات ویژه ، زنان نیز بیشتر تحت آموزش قرار گرفتند و این رابطه موجب بالا رفتن سطح  تحصیلات و فعالیتهای بیشتر زنان در سطح جامعه شده است بطور کلی میتوان این فرایند را قبل از شکل گیری اینگونه توضیح داد که تا قبل از آنکه در طی تحولاتی از جمله رنسانس ، انقلاب صنعتی و جنگهای جهانی اول و دوم نگرش جوامع غرب نسبت به جایگاه زنان تغییر کند. زن به سبب آنکه بخش فعال و مهم عمر خود را صرف خانواده با اهداف رسیده گی به امور فرزندان ، کارها و وظایف سنتی و سپری میکرد مطرود شناخته شده و محکوم به ضعف عقلانی گردیده بود فشار صنعت و رشد فرهنگ  علمی زن را واداشت تا برای اثبات توانایی  فکری خود به میدان تفکر عقلانی و علمی روی آورد و زن خود را با نیاز های علمی جدید تطبیق دهد. رشد نمودار آموزشی زنان ، آنان را به عنوان قویترین نیروی تعلیم پذیر مطرح نموده: به گونه ای که پژوهشگران به پیشترفت درسی آنان از سطوح اولیه تا پوهنتون اعتراف کرده اند، سطوح تخصصی با رفع اتهام تاریخی زن ، توان و استعداد او را پذیرفت و با حضور بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی غرب موجب بالا رفتن سطح تولید و در نتیجه ایجاد روابط بازرگانی با دنیای خارج، کسب ثروت و بالاخره توسعه یافتگی در غرب شد. و به دنبال اتمام دهه 85-1975 که تحت عنوان دهه بین المللی زن نان گرفته بود، بخشی تحت عنوان (زنان در توسعه)) در برنامه اساسی سازمان ملل متحد در سال 1987 تاسیس شد مطالعات متعددی از سویILO وUNO در مورد تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در سطوح منطقه ای و ملی و میزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعالیت زنان و نقش زنان در توسعه انجام شد که سعی در آماده سازی افکار عمومی ملتها و سیاست گذاران و برنامه ریزان جهت حل مشکلات مربوط به دستیابی زنان به اشتغال بیشتر را داشته است . همانطوریکه گفتیم از آنجاییکه در بررسی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، توجه به نیروی انسانی و تخصصی مطرح است ، لذا سخن از اشتغال زن و رابطه با توسعه نیز ضروری می نماید. چنانچه در گزارش از شاخص های توسعه انسانی سازمان ملل در سال 1993 میزان مشارکت زنان در بخشهای  مختلف از جمله شاخصهای توسعه مورد نظر واقع شده است در ایران یک سوم شاغلین زن هستند که از این تعداد 80 فیصد آنها در سه وزارت خانه معارف، تحصیلات عالی، و صحت عامه مشغول به کار هستند. از این آمار معلوم میشود که تمرکز فعالیت بانوان در ابعاد تخصصی بیش از کارهای دیگر است.”

منبع: نگاه زن