نمایشگاه سه روزه‌ی صنایع دستی ”دارالفنون هریوا”
نمایشگاه سه روزه‌ی صنایع دستی ”دارالفنون هریوا”

برگزاری نمایشگاه سه روزه‌ی صنایع دستی ”دارالفنون هریوا” به مناسبت ۲۷ سپتامبر، روز جهانی گردشگری در قلعه‌ی اختیارالدین هرات.

برگزاری نمایشگاه سه روزه‌ی صنایع دستی ”دارالفنون هریوا” به مناسبت ۲۷ سپتامبر، روز جهانی گردشگری در قلعه‌ی اختیارالدین هرات.