نمایشگاه صنایع دستی زنان افغانستان برگزار شد

2087

نمایشگاه صنایع دستی زنان کشور به مدت دو روز در وزارت زراعت و مالداری برگزار گردید

این نمایشگاه به هدف فعالیت های زنان و خودکفایی آنان در راستای اقتصاد برگزار گردید که مورد توجه عموم بازدید کننده گان قرار گرفت. در این نمایشگاه فراورده های تولیدی کشور از جمله مواد خوراکه و پوشاک و سایر اقلام صنایع دستی به نمایش گذاشته شد

زهره یکی از بازدیدکننده گان این مراسم به خبرنگار خبرگزاری زنان افغانستان گفت که: این نمایشگاه باور مرا نسبت به اقتصاد افغانستان

 بیشتر ساخت و من به قوت زنان کشورم در بخش اقتصادی اعتماد نمودم

سید اسماعیل موسوی از دیگر بازدیدکننده گان این نمایشگاه به خبرگزاری زنان افغانستان گفته است: ” وقتی دیدم که مواد خوراکه از جمله میوه خشک در پاکت های زیبا با عنوان بانو و با ترکیب گیاهی و وطنی تهیه شده است خوشحال شدم و علاقمندم تا از محصولات وطنی خود کشورمان خریداری کنم

این نمایشگاه به مدت دو روز در وزارت امور زنان برگزار گردیده است

خبرنگار: ناجیه هاشمی