نمایندگان مجلس آمریکا زنان افغانستان تنها نیستند

80

 کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از تیم مذاکره کننده  دولت افغانستان خواسته تا نقش زنان را در آینده کشور شفاف و واضح  نمایندگان مجلس آمریکا اعلان کرده است که حمایت از زنان افغانستان تا به قدرتمند سازی این قشر ادامه خواهند دادوخواهان قراردادن موضوعات این زنان در اولویت مباحث هستند.

این کمیته همچنین نسبت به امنیت زنان ابراز نگرانی کردو گفته زنان در افغانستان مصئون نیستند.

مسئولان این کمیته ابرازامیدواری کردن که پس از این خشونت علیه زن کاهش یابد.این اظهارات درحالی بیان میشود که ترکیب مذاکره کننده دولت افغانستان چهار زن حضور دارند.امادرترکیب تیم مذاکره کننده طالبان هیچ زنی حضور ندارد.