همکاری‌های ترکمنستان در بخش صحت با زایشگاه ۲۰ بستر شهرک تورغندی
همکاری‌های ترکمنستان در بخش صحت با زایشگاه ۲۰ بستر شهرک تورغندی

خبرگزاری زنان افغان: مسوولان صحی در بندر تورغندی می‌گویند، به اساس فرمان رئیس جمهور ترکمنستان سه تن از متخصصین اناث در بخش های نسائی ولادی و اطفال، در هرات سفر نموده و برای همکاری و به اشتراک گذاشتن تجارب شان، از زایشگاه ۲۰ بستر شهرک تورغندی دیدن نموده و همکاری های لازم را با این […]

خبرگزاری زنان افغان: مسوولان صحی در بندر تورغندی می‌گویند، به اساس فرمان رئیس جمهور ترکمنستان سه تن از متخصصین اناث در بخش های نسائی ولادی و اطفال، در هرات سفر نموده و برای همکاری و به اشتراک گذاشتن تجارب شان، از زایشگاه ۲۰ بستر شهرک تورغندی دیدن نموده و همکاری های لازم را با این زایشگاه انجام داده اند.

گفته می‌شود که همه ساله در افغانستان، از هر صدهزار مادر، حدود ۶۳۷ تن آنان از اثر مشکلات نسایی و ولادی جان شان را از دست می‌دهند.

در همین حال این متخصصین از مرکز شفاخانه نسائی ولادی و اطفال ولایت ماری ترکمنستان به شهرک تورغندی آمده و در این مدت در مجموع ۴۷۳ تن خانم های باردار را معاینه نمودند.

در این دوره به تعداد ۲۷۶ طفل در رده های سنی مختلف و ۱۵۶ تن از بزرگسالان معاینه و سونوگرافی گردیده که در این میان ۱۲ طفل نیز زایمان گردیده است.

شماری از داکتران افغانستانی از آمدن داکتران متخصص از کشور ترکمستان، و به اشتراک گذاشتن تجارب طبی شان شان ابزار خرسندی نموده و می‌گویند که این گونه ارتباطات میان داکتر می‌تواند در زمینه کاری و معالجه مریضان شان موثر واقع شود.

این در حالی‌ست کا بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت صحت عامه در سال گذشته، ۳۵ هزار قابله در این وزارت به ثبت رسیده بود که تنها برای حدود ۶هزار تن از آنان زمینه‌ی کار وجود داشت.