ورود اولین زن افغانستانی به مجلس سنای استرالیا
ورود اولین زن افغانستانی به مجلس سنای استرالیا

به گزارش رسانه های استرالیایی فاطمه پیمان از حزب کارگر وارد مجلس سنای استرالیا شد. فاطمه‌ پیمان یک مهاجر افغانستانی در استرالیا بود که برای گریز از فقر و بدبختی در افغانستان با خانواده اش به استرالیا مهاجر شده بود. او اولین زن افغانستانی است که به مجلس سنای استرالیا راه یافته است. ورود او […]

به گزارش رسانه های استرالیایی فاطمه پیمان از حزب کارگر وارد مجلس سنای استرالیا شد.
فاطمه‌ پیمان یک مهاجر افغانستانی در استرالیا بود که برای گریز از فقر و بدبختی در افغانستان با خانواده اش به استرالیا مهاجر شده بود.
او اولین زن افغانستانی است که به مجلس سنای استرالیا راه یافته است.
ورود او به سیاست در استرالیا با استقبال گسترده‌ی مردم در افغانستان در فضای مجازی رو برو شده است‌
شناری از کاربران با اشاره به محدودیت های وضع شده بر زنان از سوی طالبان، وضعیت حقوق بشری زنان و چالشهای مهاجرت می‌گویند که اگر فاطمه پیمان در افغانستان بود جز محرومیت و زندانی خانگی چیزی دیگری نصیبش نمی‌شد.
مردم اتظار دارند که فاطمه پیمان بتواند به چالشهای مهاجرت افغانستانی ها در استرالیا رسیدگی کند تا نهاجرین از حقوق انسانی خود برخوردار شوند.
خبرگزاری زنان افغانستان