ورکشاپ سه روزه صلح پروری و روش های حل منازعه

1940

خبر گزاری زنان افغانستان دوره آموزشی صلح پروری و روش های حل منازعه را با توجه به اهمیت صلح در کشور تحقیقی را تحت                   عنوان شناسایی منازعات محلی در ولایات کابل، هرات، بلخ، و ننگرهارراه اندازی نموده  و آن را به نشر سپردند

 با توجه با یافته های تحقیقی دفتر خبر گزاری زنان افغانستان برنامه آموزشی سه روزه را تحت عنوان صلح پروری و روش های حل منازعه در شهر ” کابل” بر گزار نمود که در این برنامه از نهاد های مختلف شورای عالی صلح ، وزارت امور زنان ، و جامعهحضور    داشتند

 در این بر نامه مرتضی “صارم” استاد این ورکشاپ آموزشی در باره دیدگاه های مختلف در رابطه به صلح، منازعه، و راه های حل آن و نقش زنان در ایجاد صلح و جلوگیری از خشونت صحبت نمودند

در اخیر این ورکشاپ سه روزه حمیرا “ثاقب” رییس خبر گزاری زنان افغانستان در رابطه به نقش اساسی زنان در امور صلح صحبت های را ارایه کردند و این برنامه با اعطای تصدیق نامه ها به اشتراک کننده گان به پایان رسید