وزارت داخله: طرح ویژه‌ای برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات پارلمانی روی دست داریم

1824

سخن‌گوی وزارت امور داخله، از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو خواسته‌است که برنامه‌های انتخاباتی‌شان را در هماهنگی با نیروهای پولیس به پیش ببرند و یا برگزار کنند

نجیب دانش، می‌گوید که وزارت امور داخله افغانستان برای تأمین امنیت نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو طرح امنیتی ویژه‌ای ترتیب داده‌است

 سخن‌گوی وزارت امور داخله گفته است: “شمار نامزدان آن‌قدر بیشتر است که اگر تمام نیروی‌های امنیتی را هم به خدمت آنان بگذاریم هنوز هم کم است. اما، برای تامین امنیت آنان به پولیس هدایت داده شده تا با آنان همکاری کنند این در حالی است که تاحال ۸ تن از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو کشته‌ شده‌اند و یکی دو مورد آن در پایتخت افغانستان رخ داده است کارزارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو دو روز قبل شروع شد و تا ۲۰ روزدیگر ادامه خواهد یافت. در این انتخابات ۲۵۶۱ تن برای احراز ۲۴۹ کرسی مجلس نمایندگان با هم به رقابت می‌پردازند قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ ماه جاری

برگزار شود