محفل افتتاحیه کانون پرورش فکری سین دخت با همکاری موسسه خبر گزاری زنان افغانستان و موسسه توان بخشی و توسعه بهتر بر گزار گردید.”

حمیرا “ثاقب” ری‍‍‍س خبر گزاری زنان افغانستان گفتند که سالهای سال است که در حوزه زنان کار میکنیم و یکی از اهداف ما اینست  که کوشش بکنیم آن چیزی را که از بزرگان ماست وزنان و مردانی که تلاش کردند در حوزه زنان تا ما با تفکر برابری خواهی رشد کنیم و این را به نسل بعدی خودانتقال بدهیم و بیشتر از ده و یا 15 سال از کار زنان میگذرد و همیشه به این فکر بودیم که چطو میتوانیم دراین راه نسل نو خود را روشن فکر ببار بیاوریم تا بتواند بیشتر از ما کار بکند و قدم های جدی تری را در راستای بلند بردن عرصه کاری و ظرفیت کاری در جامعه مثل افغانستان ایجاد نمایند.”

وی علاوه افزود: خبر گزاری زنان افغانستان با دختران عزیز که روی گروه ای کتاب خوانی  سین دخت کار کردیم ولی آنچیزیکه خبر گزاری زنان افغانستان آگاهی داشته تا بتواند میزبان توان بخشی شما بزرگان باشد اینست که دایره کاری و محدوده کاری منحصر به خبر گزاری و کانون پرورش فکری و توسعه بهتر نخواهد بود و ما از نقطه ای شروع کردیم تا بتوانیم شبکه و زنجیره وار زنان و مردان خوش فکر خود را گرد هم جمع بیاوریم تا بتوانیم به پرورش افکار و همچنان برای باز کردن فرصت های بیشتر و باز کردن فضای بیشتر فکری برای زنان  و مردان افغانستان جهت ایجاد برابری  کارخواهیم نمود.”

داکتر الهام” بارکزی” عضو هیت موسس کانون پرورش فکری سین دخت در ادامه این برنامه گفتند” که سین دخت هدفمندانه کار ما است و از عمق قلب سین دخت را ساختیم و کوشش کردیم که یک کار ناب را شروع کنیم که در آن اتفاقات خوب رخ بدهد.”

وی علاوه نمود که: که ارتباط سین دخت با ما چیست و چرا ما نام سین دخت را انتخاب کردیم؟ و چرا ما نیاز دیدیم که این کانون را بوجود آوریم ؟ بخاطری این کانون رابرای زنان ایجاد کردیم چون بخاطر عادت های نادرست فرهنگی که در جامعه  داریم بخاطریکه امنیت جانی و فکری که یک زن در جامعه افغانستان ندارد و سیر سوادزنان میلان بطرف کاهش مضاعفی پیدا کرد و سبب شده که فاصله بین تحصیلات زن و مرد ایجاد شده که ما میخواهیم این فاصله را از بین ببریم و دوش شادوش با همدیگر کار بکنیم.”

نوریه “حق نگر” کار شناس امور زنان در ریاست جمهوری گفت که واقعآ کار بسیار عالی است که این کانون را ایجاد کردند و زمانیکه ما کتاب مطالعه میکنیم یک تفکر و اندیشه برای ما ایجاد میکند و با مطالعه خود توانستیم خوب و بد را از همدیگرتفکیک بکنیم  و با مطالعه خود توانستیم معیارهای اجتماعی را بشناسیم و یکی از مسایل که انسان را تکمیل می سازد همفکر بودن است نه هم زیست بودن و ما زمانی تکمیل میشویم که فکر ما به یک نیرو تبدیل شود.”

خانم بتول”هاشمی” عضو موسس هییت کانون پرورش فکری سین دخت و از جمله موسس موسسه توان بخشی و توسعه “گفت “که کانون پرورش فکری سین دخت افتخار میکند که دست به اقدام زده تا جهت پرورش فکری خانم ها در عرصه های منطق و فلسفه و رشد کیفیت های انسانی با انگیزه رو به جلو حرکت کند و انحرافات فردی و گروهی اکثرا با پیش داوری ها ,تبعیضات ,برخاسته از شعور ضعیف افراد بوده ,واکنش های منفی ,تصورات قالبی ,ایجاد کلیشه ها ,حاکمیت هنجارات , مرتبط به جنسیت باشد یا نباشد و نزد افراد جامعه بر میگردد به سطع پایین شهور افراد در آن جامعه بنابرین ما کانون پرورش فکری سین دخت را به مثابه یک مرام و سطع برای تفکر و مذاکره مینگریم و این مرام شعور خفته و دفن شده ذهن خفته یکتعداد از بانوان را بیدار ساخته و به ان رسیده گی شود.”

در جریان این برنامه کریمه شبرنگ و روشنی یحیی از شاعران زن به خوانش سروده های خود را پرداختند و داکتر رشاد پاینده و الله محمد کاکر در مورد اهمیت کتابخوانی سخنرانی نمودند.”