کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور بیجا شدگان برای مغاره نشین‌ ها در بامیان شهرک می سازد
کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور بیجا شدگان برای مغاره نشین‌ ها در بامیان شهرک می سازد

خبرگزاری زنان افغان: دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور بیجا شدگان در بامیان برای نزدیک به ۱۴۴ خانواده شهرک مسکونی می سازد. گیلیان تریگس، معاون کمیساری عالی سازمان ملل در امور بیجا شدگان گفت، این شهرک برای،مغاره نشینانی در نظر گرفته شده است که بخاطر وضعیت بد اقتصادی نمی‌ توانند خانه مسکونی بسازند. […]

خبرگزاری زنان افغان: دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور بیجا شدگان در بامیان برای نزدیک به ۱۴۴ خانواده شهرک مسکونی می سازد.
گیلیان تریگس، معاون کمیساری عالی سازمان ملل در امور بیجا شدگان گفت، این شهرک برای،مغاره نشینانی در نظر گرفته شده است که بخاطر وضعیت بد اقتصادی نمی‌ توانند خانه مسکونی بسازند.
این زمین به مساحت ۶۰ جریب که قرار است برای خانواده‌های مهاجرین ساخته شود از سوی ریاست امور مهاجرین برای خانواده های مغاره نشین در نظر گرفته شده است.
شماری از این خانواده ها می‌گویند، زندگی در مغاره چالش های زیادی را برای آنان ایجاد کرده است.
سردی هوا، نبود امکانات بهتر، تهدیدات فرو ریزی از مهم ترین چالش های است که مغاره نشینان با آن روبرو هستند.