کمیسیون حقوق بشر افغانستان: سی‌ویک درصد از شهروندان مورد تبعیض قومی قرار می‌گیرند

581

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در پی نظرسنجی تازه خود که میزان اجرایی شدن کنوانسیون “منع هر نوع تبعیض نژادی” را در افغانستان بررسی کرده، می‌گوید که تبعیض نژادی سبب نقض حقوق و آزادی اساسی شهروندان افغانستان شده است

در نتیجه این تحقیق که توسط سیما سمر، رئیس این کمیسیون ارایه شد، آمده که تبعیض نژادی در افغانستان با توجه به تعدد اقوام، مذاهب و زبان‌های رایج در این کشور، یکی از نگرانی‌های جدی در برابر ثبات و امنیت سراسری این کشور بوده است.

سیما سمر رئیس کمیسون حقوق بشر

افغانستان در اسد/مرداد سال ۱۳۵۹ خورشیدی کنوانسیون منع هر نوع تبعیض نژادی سازمان ملل را امضا و در حوت/اسفند سال ۱۳۸۱ آن را تصویب کرد و رسماً به آن ملحق شد.

اولین بار است که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از روند اجرایی شدن این کنوانسیون درافغانستان گزارش تهیه می‌کند

تبعیض قومی

برای تهیه این گزارش، کمیسیون حقوق بشر افغانستان ،حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر در۳۴ ولایت این کشور مصاحبه کرده که ۳۱ درصد شرکت کنندگان گفته‌اند که به دلیل تعلق به قومی خاص مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و ۶۸ درصد گفته‌اند که شاهد تبعیض علیه خود به دلیل تعلق به قومی خاص نبوده‌اند.

از میان کسانی که مدعی شده‌اند به دلیل تعلق به قومی خاص مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، ۳۷ درصد آنان گفته که عاملان تبعیض افراد عادی جامعه بوده‌اند، ۱۰ درصد نیز کارمندان نهادهای غیر دولتی را عامل این کار دانسته و ۵۱ درصد نیز کارمندان دولتی را عامل تبعیض دانسته‌اند.

از میان آنانی که کارمندان دولتی را عامل تبعیض دانسته‌اند، ۳۶ درصد آن گفته‌اند که عامل تبعیض کارمندان عادی دولتی بوده و ۶۳ درصد دیگر گفته‌اند که کارمندان ارشد دولتی در حق آنان تبعیض روا داشته‌اند

تبعیض مذهبی

کمیسیون حقوق بشر افغانستان افزوده که از میان مصاحبه شوندگان، ۱۷ درصد آنان گفته‌اند که قربانی تبعیض به دلیل وابستگی دینی و مذهبی شان بوده‌اند. هشتاد درصد نیز گفته‌اند که به دلیل مذهب شان با تبعیض مواجه نشده‌اند.

از میان افرادی که مدعی تبعیض مذهبی علیه شان شده‌اند، ۵۰ درصد آنان گفته‌اند که عامل تبعیض افراد عادی جامعه بوده که در محیط کار و اجتماع آنان را به دلیل وابستگی مذهبی شان توهین کرده‌اند. ده درصد دیگر عامل تبعیض را کارمندان نهادهای غیر دولتی و ۳۸ درصد نیز کارمندان دولتی را عامل تبعیض دانسته‌اند.

تبعیض زبانی

۲۷ درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق گفته که دلیل صحبت به زبانی خاص مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و ۷۰ درصد از شرکت کنندگان گفته‌اند که به دلیل زبان شان مورد تبعیض قرار نگرفته‌اند

از این میان، مصاحبه شوندگان گفته که ۴۱ درصد از افرادی که رفتار تبعیض آمیز با آنان داشته‌اند، افراد عادی جامعه بوده‌اند. ده درصد کارمندان نهادهای غیر دولتی و ۴۷ درصد کارمندان دولتی هستند

در این گزارش همچنین به وجود تبعیض در روند استخدام، اجرای طرح‌های زیربنایی، برکناری و ارتقای کارمندان، دسترستی به عدالت، خدمات بهداشتی، آموزش و غیره اشاره شده است

کمیسیون حقوق بشر افزوده که نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که دولت به اجرای این کنوانسیون متعهد بوده ولی هنوز چالش‌های جدی فراروی مردم قرار دارد و شماری از شهروندان افغانستان از نقض حقوق بشری شان در نتیجه تبعیض نژادی شکایت دارند