کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۱۳۳ مورد تخلف کمپاین‌ قبل از وقت را دریافت کرده است

1955

کمیسیون شکایات انتخاباتی روزگذشته  موارد مهمی را که ارتکاب آن از سوی نامزدان انتخابات ولسی جرگه تخلف دانسته می‌شود، اعلام کرد

علی رضا روحانی، عضو و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در این  مورد  گفت که مجبور کردن شهروندان کشور برای اشتراک یا عدم اشتراک در کمپاین‌های انتخاباتی، استفاده از کاروان‌های طولانی برای کمپاین در سطح شهر که سبب مزاحمت و اخلال نظم عامه می‌شود، ممنوع است

آقای روحانی افزود “هرقسم تخریب، مزاحمت و ایجاد موانع نسبت به تبلیغات کاندیدان دیگر توسط یک کاندید یا هواداران کاندید ممنوع و جز تخلفات انتخاباتی حساب می‌شود. مواردی را که شما می‌بینید مثل پاره کردن عکس کاندیدان دیگر و یا چسپانیدن عکس خود، بر عکس

 و تصاویر کاندیدان دیگر و مواردی از این قبیل، جز تخلفات انتخاباتی حساب می‌شود

همچنان به گفته آقای روحانی، دریافت کمک مالی از نهادها و اتباع خارجی، دعوت و یا اشتراک اتباع و نمایندگان نهادهای خارجی در کمپاین‌های انتخاباتی، اشتراک منسوبین قوای مسلح در کمپاین‌های انتخاباتی ممنوع است و تخلف دانسته می‌شود

مداخله مسؤولین و کارمندان دولتی در کمپاین‌های انتخاباتی،استفاده از سمبول‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، تحریک به خشونت و برانگیختن احساسات قومی، مذهبی، سمتی و زبانی زیر نام کمپاین، نصب تصاویر در ملکیت‌های خصوصی بدون اجازه و نصب تصاویر تبلیغاتی در مکان‌های عمومی قابل استفاده مانند نشانه‌های ترافیکی، تخلف انتخاباتی پنداشته می‌شود

سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که عدم هماهنگی با نهادهای مسؤول برای برگزاری نشست‌ها و گردهمایی‌های انتخاباتی، تخلف است و آن عده از اعضای برحال مشرانو جرگه و ولسی جرگه که نامزدان انتخابات ولسی جرگه نیز اند، حق استفاده از امکانات و موقف شان برای کمپاین‌های انتخاباتی را ندارند

همچنان بربنیاد قانون، عدم ارائه گزارش مصارف مالی کمپاین‌های انتخاباتی و یا ارائه گزارش نادرست و مداخله در امور کاری کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز تخلف پنداشته می‌شود

آقای روحانی از تمام شهروندان افغانستان خواست که شکایات و گزارشات خویش را در مورد تخلفات کاندیدان انتخابات ولسی جرگه، در

این کمیسیون ثبت کنند