زنان افغان طی کنفرانس مطبوعاتی اعلامیه ای در شش فقره را منتشر نمودند که بصورت مشروح این اعلامیه در ذیل آورده می شود:

آجندای شش فقره ای زنان افغان برای اشتراک کننده گان مذاکرات مسکو
تاریخ نشان داده که زنان افغان همیشه در مسیر درست سیاسی در حرکت هستند. آنها همیشه یکی از طرفداران دموکراسی و انکشاف اجتماعی بوده اند. باوجود جنگها و محدودیت ها ، زنان در قسمت انکشاف مهارت های خود وانکشاف کشور شان سهم فعال گرفته اند. آنها در انتخابات سهم فعال داشتند، رهبری وزارت خانه ها را به عهده گرفتند و در قسمت گسترش معارف ، مکاتب و صحت خدمات شایان فراهم کرده و در راه بهزیستی نسل های دیگر نقش مهم را ایفا و با فعالیت هایشان محدودیت های وارد شده بر زنان را از بین بردند و برای آوردن چنین تغیراتی بار ها زندگی شانرا نیز به خطر مواجه ساخته اند.
چندین دهه جنگ و خونریزی در افغانستان منجمله در زمان زمامداری طالبان و در مبارزه علیه تروریزم میلیون ها زن افغان بیوه، اطفال شان یتیم و مردها معلول و معیوب گردیدند. ما زنان افغان باورمندیم که جنگهای چهار دهه ای افغانستان هیچ برنده ای نداشته است و هیچ مردی نباید بخاطر خشونت ها و ویرانی های به جا مانده مفتخر باشد. تنها در صورت بوجود آوردن یک آتش بس فوری که منجر به صلح دوامدار گردد میتواند شما را مفتخر سازد.

زنان افغان اعلامیۀ مطبوعاتی خود را در شش فقره عنوانی اشتراک کننده گان نشست مسکو منتشر کردند

از همه مهمتر آنست که زنان افغان همیشه صلح پرور بوده اند، چه در خانه و چه در اجتماع یا در سطح کشور. در زمان جنگ های داخلی در حالیکه زنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ، کشته و زخمی شدند و یا هم مجبور شدند تا خانه هایشانرا ترک کنند ولی به ندرت دیده شده که بخاطر رسیدن به اهداف شان به خشونت توصل ورزیده باشند.
امروز سیاسیون مرد و مئتلفین بین المللی شان در موردمذاکرات صلح با طالبان صحبت میکنند. ما ، زنان افغان بسیار نگران این پروسه هستیم. از طریق این اعلامیه ما از تمامی مردان ایکه در مذاکرات صلح شرکت میکنند تقاضا داریم تا:
۱ – نظام سیاسی را تغیر ندهید: نظام سیاسی و دموکراسی یی را که بعد از سقوط طالبان بوجود آمده است ، زنان افغان را توانمند ساخته است، ادارات عامه برای زنان زمینه استخدام ، تحصیلات ، مهارت های مسلکی ، پایین آوردن میزان مرگ و میر مادران و امنیت نسبی را فراهم کرده اند. مذاکرات صلح نباید به قیمت سیستم نو پای دموکراسی تمام شود و تجزیه ادارات دولتی مانند وزارت خانه ها میان جناح های مختلف، برای زنان افغان قابل قبول نمیباشد. دموکراسی نباید مورد معامله های احزاب سیاسی قرار گیرد.
۲- با قانون و نظم عامه معامله نکنید: هرج و مرجی که بعد از میان رفتن پولیس و اردوی افغانستان بعد از خروج نیرو های اتحاد جماهیر شوروی وقت صورت گرفت ضربه ای جبران ناپذیری به افغانستان از جمله زنان کشور وارد نمود. ملغی ساختن نیرو های امنیتی فقط میتواند مخالفین ثبات افغانستان را راضی سازد و یک اشتباه محض و جبران ناپذیر است. و نباید بگذاریم که همانطور ایکه توسط نواز شریف صدراعظم وقت پاکستان این عمل را یکی از دستاورد های تاریخی پاکستان خواند، دوباره تکرار گردد. مردان افغان ایکه در مذکرات صلح شرکت میکنند باید واضحن بدانند که لغو ساختن نیرو های امنیتی کشور خط قرمز برای زنان افغان منحیث یک شهروند است که نباید از آن عبور کنند. نیرو های امنیتی افغانستان نباید سیاسی سازی شوند و باید منحیث یک ساختار ملی که در آن زنان و مردان از ملیت های مختلف افغانستان سهم دارند حفاظت شود. نیرو های امنیتی افغان از جمله پولیس و اردو متعهد به تامین امنیت کشور اند و مالیه پردازان کشور های تمویل کننده در ایجاد و انکشا ف مهارت های شان نقش به سزایی داشته اند و قربانی این نیرو ها نباید نادیده گرفته شود.
۳- زنان افغان باید در میز مذاکرات حضور فعال داشته باشند: در حالیکه اخیراٌ تعدادی از زنان در مذاکرات صلح شرکت خواهند کرد که ما از حضور شان حمایت کرده و آنرا جزٍ از دستاورد های زنان افغان میدانیم. ما خواهان حضور با معنی زنان در مذکرات صلح هستیم. اینجا یک جنبش قوی از زنان در سرتاسر افغانستان وجود دارد که نماینده گی از تمامی ولایات و ملیت ها میکنند. این زنان باید در مذاکرات صلح سهیم باشند. حضور زنان در مذاکرات صلح نباید به احزاب سیاسی محدود شود. زنان باید بصورت واقعی و با معنی در مذاکرات شرکت کنند.
۴- صلح بدون تامین حقوق بشر را نباید قبول کنید: زنان افغان صلح را به قیمت از دست دادن آزادی های بنیادی شان نمیخواهند. صلح ایکه تهدید به حقوق زنان و آزادی های بنیادی شان باشد هیچگاهی دومدار نخواهد بود. محدودیت ها حتا به طور مقطعی بالای حقوق زنان تحت نام صلح و امنیت اصلآ قابل قبول نیست. در صورت نهایی ساختن موافقتنامه صلح برای زنان حق زندگی، حق دسترسی به صحت و تعلیم، آزادی تحرک اجتماعی و حق اشتراک فعال در فعالیت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی باید ضمانت گردد.
۵- در مورد حقوق زنان علنن صحبت کنید: مردان ایکه در این مذاکرات شرکت میکنند باید اینرا واضح سازند که حقوق زنان به هیچ عنوانی مورد معامله قرار نمیگیرد. افغانستان در حال حاضر یک کشور اسلامی است و زنان افغان با در نظر داشت فرهنگ و آداب اسلامی زندگی میکنند. نیازی نیست که زندگی زنان دوباره مورد تحلیل و تفسیر قرار گیرد. هرگاه نیاز به تفسیر و تحلیل مجدد باشد باید آنرا در مورد احترام به زندگی و کرامت انسان ها معطوف کرد. نباید فقط زنان از حقوق زنان دیگر دفاع کنند! ما در انکشاف این کشور همتای شماییم و شما از موقعیت بدست آمده میتوانید بخاطر منافع زنان نیز فعالیت کنید.
۶- افغانستان را یکبار دیگر به انزوا نکشانید: با وجود انکشافات شگرفی که در طول ۱۸ سال اخیر صورت گرفته است افغانستان هنوز هم وابسته به کمک های بین المللی است. ما منحیث یک ملت باید بخاطر محو امراض چون پولیو، پایین آوردن میزان مرگ و میر مادران و اطفال ، مدیریت وضعیت نفوس کشور بخاطر داشتن بالاترین رقم افزایش نفوس در دنیا و آفات طبیعی مانند خشکسالی های حاضر دست به کار شویم. افغانستان در این مدت انکشافات قابل توجهی در زمینه های تجارت در سطح منطقه و جهان نموده است. از هر معامله ایکه باعث بوجود آمدن تحریم های اقتصادی در آینده شود و کشور ما را دوباره بسوی فقر سوق دهد جدآ جلوگیری شود.
ما زنان افغان باور داریم که مردان شرکت کننده در مذاکرات صلح میتوانند با ما یکجا کار کنند تا به یک صلح پایدار ایکه نیاز مبرم جامعه است برسیم. ما انتظار داریم تا در پروسه مذاکرات صلح سهم فعال خود را ایفا کنیم.