بر گزاری کنفرانس ملی برای زنان متشبث

860

برنامه کنفرانس ملی برای زنان متشبث روز دوشنبه تاریخ 28 عقرب با حضور مقامات حکومتی، مهمانان داخلی و خارجی در کابل هوتل سرینا برگزار گردید. اشتراک کننده گان  درین برنامه در مورد زنان بازرگان به دلیل ارتقا ظرفیت خانم ها و تشویق نمودن آنها در عرصه تجارت روی موضوعات مختلف بحث نمودند.”

خانم پلوشه امین مشاوردفتربانوی اول در مورد زنان متشبث گفت: هدف از تشبث رشد و توسعه نیروهای خلاق، شناسایی فرصت های اقتصادی،ایجاد کسب و کار میباشد، قابل یاد آوری است که چالش های گوناگون سر راه اقتصاد مردم افغانستان وجود دارد، اما این چالش ها میتواند توسط پشت کار شهروندان، تصامیم حکومت و تطبیق قانون کاهش یابد، بعضی از خانم های فعال در کشور ما وجود دارد که میتوانند الگوی خوب و نقش موثری برای زنان متشبث باشند، زنان افغان در بخش های مختلف از قبیل زراعت و مالداری، صنایع دستی و فارم داری، بسته بندی محصولات و سایر تولیدات داخلی همیشه موفق بودند، و امیدوارم که اشتراک چنین خانم ها دراین کنفرانس ها ارتباطات مؤثری را در عرصه تجارت ارتقا بخشیده و نتیجه خوب و مطلوب را حاصل نماید.”

دلبر نظری وزیر وزارت امور زنان گفت: مقرره ای تنظیم فعالیت ها و اجرات که دولت جمهوری افغانستان برای وزارت امور زنان داده ،وزارت امور زنان مطابق آن فعالیت مینماید، یکی از مهمترین فعالیت های وزارت امور زنان داد خواهی، نظارت و توانمند سازی زنان است، وزارت امور زنان همواره سعی مینماید تا موانع که در بخش اقتصادی سر راهی زنان تجارت پیشه قرار گرفته  تلاش و این موانع را دور بسازد ،و قابل یاد آوری است ،که اولین پلان دولت توانمند سازی زنان ، میثاق شهروندی، اهداف انکشاف پایدارو قطعنامه 1325 است ، وزارت امور زنان به هر یک ازین برنامه های دولت جمهوری افغانستان پلان های را ترتیب داده اند، پلان قطعنامه 1325 که رهبری آنرا وزارت امور خارجه به عهده دارد وزارت امور زنان مطابق همان پلان دولت  یک پلانی را ترتیب داده است تا بتواند مشکلات که برای خانم ها در ولایات، قصبات، روستاها، وجود دارد  این را حل و مرفوع سازد.

وی افزود: وزارت امور زنان در قسمت اهداف انکشاف پایدار و تساوی جنسیتی تصمیم وتلاش نموده ،تا دراین قسمت اقدامات جدی نماید، و همچنان در بخش توانمند سازی اقتصادی زنان برنامه های را هم در نظر گرفته است.و یکی از وظایف این وزارت نظارت از داد خواهی میباشد، و وزارت امور زنان همیشه از زنان حمایت  نموده و بخاطری بهبود بخشیدن زنده گی شان داد خواهی میکنند،. و همواره سعی مینماید تا پروژه های زنان بیشتر مورد توجه قرار بگیرد شوند،

خانم افسانه رحیمی رییس اطاق های تجارت زنان افغانستان گفت: اطاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با همکاری وزارت تجارت و نهاد های زیربط در امور اقتصادی زنان قدم های موثری را در راستای عرضه خدمات تجارت و خدمات برای زنان تجارت پیشه و صنعتکار انجام داده اند ،و این خدمات با راه اندازی کمپاین خریداری از زنان متشبث آغاز و شامل فعالیت های مؤثر جهت آوردن تغییرات در پالیسی ها، وصل نمودن زنان در بازارهای ملی و بین اللمللی میباشد، بنا ضرورت به تلاش همه جانبه در تقویت نقش تجارت زنان بیش از بیش احساس میگردد، اما چالش ها و مشکلات جدی برای فعالیت تجاری زنان در کشور وجود دارد این باعث حضور کمتری زنان  بازرگان شده است، دسترسی محدود به منابع مالی، بازارنا مناسب و ظرفیت های لازم مسلکی از جمله مهمترین مشکلات دراین بخش برای زنان به شمار میرود، تنها 9.6 فیصد زنان در سطح تصمیم گیری در مؤسسات خصوصی حضور داشتند، و در حدود3.5 فیصد زنان در مؤسسات مالی و رسمی حساب پولی دارند.”

وی از نهاد های دولتی ،بین اللمللی و ارگان های محلی خواهش نموده که از تولیدات زنان افغانستان خریداری نمایند، تا این خانم ها در عرصه اقتصادی سهم بیشتر و فعال را داشته باشند، و در صورتیکه شما بتوانید ی بازار خوب برای خانم ها باشید، آنها میتوانند سر پای خود ایستاده شوند، زمانیکه این خانم ها نتوانند مارکیت داخلی خود را تحت پوشش قرار بدهد، نمیتوانند به بازارهای بین اللمللی دسترسی پیدا کند و یگانه فرصتی که میتوانند زنان مارکیت داخلی را پوشش بدهند، استفاده ادارات و ارگانها از تولیدات و خدمات زنان است.”

و در اخیر دلیل برگذاری این کنفرانس اینست که زنان شاهکارهای گوناگون را انجام داده اند. و فعالیت های مختلف را در عرصه های گوناگون مثل خیاطی، مالداری، موره دوزی، و بعضی از چیز های که مارکیت محلی ما واقعا به آن نیاز دارند، آغاز کرده اند و این یکی از مهم ترین سکتور های است که خانم ها بصورت مؤفقانه در آن مصروف هستند. و شاهکاری دوم این خانم ها اینست که حد اقل توانستند تولیدات همین نیازمندی های که فعلا در مارکیت محلی ما وجود دارد، و بیرون از کشور وارد میشد مرفوع بسازند.”