گامی موثر جهت حفظ زندگی مادران و نوزادان

627

 وزارت صحت عامه می گوید: شورای را جهت نظام مند شدن فعالیت های قابله ها و نرسها بخاطر کاهش مرگ و میر نوزادان برای اولین بار در افغانستان ایجاد شده است،هدف  از ایجاد شدن این شورا نظام مند سازی فعالیت های قابله ها و نرسها در مراکز درمانی دولتی و خصوصی میباشد و همچنان این شورا صلاحیت این را دارد که میزان دانش قابله ها را مورد بررسی قرار بدهد. این شورا جهت کاهش مرگ و میرمادران و نوزادان از سوی اداره انکشافی ایالات متحده امریکا، دفتر رولا غنی بانوی اول کشور، دفتر جی ای زید، ایجاد شده است .

داکتر فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه میگوید: ایجاد این شورا جهت بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی و کاهش یافتن مرگ و میر نوزادان در کشور میباشد، هم اکنون در کشور ما 14 هزار نرس و قابله وجود دارد و در مراکز صحی بیش از 60 درصد مراکز درمانی وجود دارد، وزارت صحت عامه میگوید که در دو سال آینده تلاش مینماید که تعداد از نرس ها و قابله ها در کشور افزایش بیابد.