هنر و ادبیات

رقــــیــه حــبــیــب ابــــوبـکر زنی از تبار دانش و تعهد

رقیه حبیب ابوبکر در1298 ش -1919 م در قریه ی چھلستون نواحی کابل تولد شده است. پدرش سید حبیب سابق مستوفی کابل ومادرش زینت بودند. اوشاگرد صنف دوم مکتب مستورات عھد امانی بود وبعد در1319 ش- بحیث معلم لسان فرانسوی شامل خدمت گردید و ضمنآ بحیث سامع دروس خود را تعقیب کرد . درسال 1325 -ش باخذ بکلوریا نایل و درسال 1331 ش- از فاکولتھ اجتماعیات درجه لسانس را اخذ نمود. درسال 1319 تا 1328 ش- در مکتب اندرابی وبعد ھا در لیسه زرغونه بحیث معلم وسرمعلم ومعاون مدیر مکتب ایفای وظیفه مینمود. خانم حبیب ابوبکر بعدا به موسسه نسوان بحیث مدیر کورس ھای سواد آموزی تبدیل شد و تا 1340 -ش بحیث مدیر عمومی تبلیغات، مدیریت ھای مجله ی میرمن، نمایشات روابط خارجی، باغ زنانه، کودکستان وکتابخانه را عھده داربود. بعد عضو انجمن تاریخ وسپس آمرنشرات ریاست سره میاشت افغانستان تعین شد و برای یک مدت طولانی یکی ز اولین نطاقان اناث رادیو افغانستان بود. درسال 1345-ش عضولویه جرگه برای تدوین قانون اساسی تعین گردید. در انتخابات سال 1345 ش -بحیث کاندید ناحیه اول ودوم شھر کابل با موفقیت شرکت وتا 1349 -ھ.ش – بحیث نماینده مردم آن دو ناحیه شھر کابل درشورای ملی افغانستان بذل مساعی مینمود. درسال 1352 به ریاست سواد آموزی مقرر گردید ولی با کودتای 26 سرطان 1352 – ھ.ش- جمھوریت محمد دا ُود خان به دوره ماموریت خانم رقیه ابوبکر خاتمه داده شد. او در نھضت دموکراسی و بخصوص نھضت نسوان سھم فعال داشت و پیشقدم بود تا آخرین روزھای عمرش بدان وفادار ماند. خانم حبیب ابوبکرعلاقه ی فراوان به نویسندگی داشت، اثار، تراجم، اشعار ومقالات سیاسی واجتماعی به نشر رسانیده و با معارف و مطبوعات کشور به شمول مطبوعات بیرون مرزی ھمکاری داشت وموفق به اخذ جوایز زیاد مطبوعــاتــی کشـــور نیز گردیده بود. بعضی از اثارش که اقبال طبع یافته اند، عبارت اند از: گلھای خودرو در1322 -ھ.ش، زمرد درسال 1326 -ھ.ش، زنان تاجدار -درسال 1329 -ھ.ش و قله زمان، مجموعه شعر جھاد درسال 1367 -ھ.ش. تراجم طبع شده عبارت اند از: ولاتین اثرخانم ژرژسانداز فرانسوی طبع در1218 حایزاولین جایزه مظبوعاتی برای زنان درافغانستان، انامارنیتا اثر تولستوی از فرانسوی طبع 1324 -ھ.ش، مادامترز اثر ارکمان-شانریان ازفرانسوی طبع 1325 -ھ.ش، چوب دست بیتی اثر الفردووینی طبع در پاورقی انیس در1327 ش، کلیوپاترا اثر میشل پره امور از انگلیسی ترجمه به دری ، طبع درسال 1340 -ھ.ش، ورساله لیلیان وایلد از انگلیسی به دری ، طبع درسال 1341 ش ازطریق سره میاشت، بیرق سرخ برفرازافغانستان اثر توماس ھاموند از انگلیسی به دری ، طبع درسال 1371 ش، ورساله زنان افغان اثر می اسکینازی از فرانسوی به دری ، طبع درسال 1377 -ھ.ش، ھم چنان ترجمه طاق ظـفـر اثر اریاد ماریار ومارک ومجموعه اشعار بنام روشنایی وکتاب ساحل، موج و گھر اماده طبع میباشد. خانم ابوبکر در سالھای اخیر عمر بحیث پناھنده درامریکا، از راه قلم ومصاحبه واشتراک درمظاھرات کارھای خیریه ازجمله عضو ھیت مدیره موسسه کمک به اطفال افغان ومشاور تلویزیون “نوای افغان” در خدمت مردم خود فعالیت مداوم داشت و زیادتـــرین وقت خود را صرف پرورش نسل ھای تازه وارد افغان در امریکا میکرد. خانم رقیه ابوبکر با مرحوم داکتــر ابوبــکر ازدواج کرد- داکتر ابوبکر یک انسان مبارز و روشنفــکر بود و درسالھای سی در حزب وطن تحت رھبری شادروان میرغلام محمد غبار فعالیت داشت که در اثر آن فعالیت با یکتعداد آزادی خواھان دیگر حزب وطن زندانی گردیدند. خانم رقیه حبیب ابوبکردختر سید حبیب ، خواھر سید قاسم رشتیا و میر محمد صدیق فرھنگ ، درسال 2002 میلادی در الکساندریه ورجینیا امریکا درگذشت. فضلیت و ادنش خانم ابوبکر چنانچه در فوق مطالعه فرمودید ، قابل ارج گذاریست زیرا زمانیکه او کسب دانش میکرد شرایط لازم برای خانم ھامساعد نبود، اما وی با تلاش شباروزی به اندوخته ھای علمی خویش میافزود. روحش شاد و راه وی را پر از رھرو. نگارنده: ماریا دارو

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا