زیر پوست شهر

مشکلات زنان شاغل در ماه رمضان

بهشته زازی یکی از کارمندان نهاد های خصوصی درکابل گفت:« با وجود تمام خسته گی کار های بیرون از منزل ناگزیر هستم که تمام امورات خانه را همچنان پیش ببرم و در طول ماه رمضان دهن ما از خوردن و نوشیدن بسته است و انرژی کمتری داریم، همچنان کم خوابی سبب این می شود که بی حوصله شوم».
با وجود اینکه طبق طرزالعمل جدول کاری در ایام ماه رمضان در ادارات دولتی و غیر دولتی تغییر کرده است و با توجه با این طرزالعمل شروع رسمیات در ادارات دولتی ساعت ʺهشت صبحʺو ختم آن ساعت ʺیک بعد از ظهرʺ می باشد، اما برای زنانی که شاغل هستند چندان اثر مفیدی ندارد، به دلیل اینکه زنان شاغل ناگزیر هستند تا نصف روز در بیرون از منزل کار کنند و هنگامی که به خانه میرسند، در خانه نیز بدون در نظر گرفتن خسته گی کاری شان امورات منزل را پیش ببرند. زنان شاغل نا گزیر اند که صبح زودتر از همه از خواب بلند شده و به نظافت خانه برسند و موظف هستند که در زمان معین به دفتر کاری شان رسیده وظایف محوله شان را انجام بدهند. زنان شاغل در پایان روز کاری شان به این فکر می کنند که چگونه کار های دفتر شان را زود تر تمام کنند تا این که زودتر به خانه برگشته و وظایف مادری و همسری شان رسیده گی کنند و تا حدی کوشش بر این دارند که برای تمام کار های شان تقسیم اوقات کاری بسازند و خودشان را در چهارچوب همان تقسیم اوقات هماهنگ بسازند، تا این که به همه امورات به درستی و به موقع رسیده گی درست کرده بتوانند. و این فشار ها در زنانی که متاهل هستند بیشتر از دختران مجرد دیده می شود چون زنان متاهل ناچارند که خودشان را در مطابقت با معیارهای خانواده خسران عیار بسازند و کار های دفتری، امورات خانه و نگهدری از اطفال را نیز انجام بدهند.

دکمه بازگشت به بالا