گردهمای اعتراضی جنبش اتحاد وهمبستگی زنان افغانستان: | خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس. گردهمای اعتراضی جنبش اتحاد وهمبستگی زنان افغانستان: – خبرگزاری زنان افغانستان، د افغانستان ښځو خبري اژانس.

طالبان همان گروه وحشی ۲۵ سال قبل هستند این موضوع از جبهه گیری شان در برابر زنان افغانستان به وضاحت دیده می‌شود.
معترضان در تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته  شعارهای «نه به طالبان تروریست» و« نه به طالبان زن ستیز » سر می‌دهند.