آتش سوزی
آتش سوزی

لحظات پیش در نزدیکی یک مرکز آموزشی در غرب کابل ،منطقه تانک تیل برچی آتش سوزی رخ داده است، تیم اطفاییه به ساحه رسیده اما آتش هنوز مهار نشده است.

لحظات پیش در نزدیکی یک مرکز آموزشی در غرب کابل ،منطقه تانک تیل برچی آتش سوزی رخ داده است، تیم اطفاییه به ساحه رسیده اما آتش هنوز مهار نشده است.