استاد اسمعیل مشعل از بند طالبان آزاد شد
استاد اسمعیل مشعل از بند طالبان آزاد شد

برگزاری زنان افغان: اسمعیل مشعل یکی از استادان معترض که از سوی طالبان بازداشت شده بود پس از یک ماه از زندان طالبان رها شده است. طالبان آقای مشعل را با لت وکوب و توهین تحقیر دستگیر کرده بودند اما او دربرگه‌ی فیسبوکش نوشته است که او بر اساس یک سو تفاهم از سوی طالبان […]

برگزاری زنان افغان: اسمعیل مشعل یکی از استادان معترض که از سوی طالبان بازداشت شده بود پس از یک ماه از زندان طالبان رها شده است.
طالبان آقای مشعل را با لت وکوب و توهین تحقیر دستگیر کرده بودند اما او دربرگه‌ی فیسبوکش نوشته است که او بر اساس یک سو تفاهم از سوی طالبان بازداشت شده بود اما از سلوک نیک و رویه‌ی درست آنها در زندان راضی است.
آقای مشعل همچنان نوشته است که او درین مدت در زندان طالبان، چندین کتاب علمی مطالعه کرده و دوبار موفق شده که قران شریف را ختم کند.
اسمعیل مشعل که درحمایت از تحصیل دختران،اسناد تحصیلی خودرا در یک برنامه‌ی زنده تلویزیونی پاره کرده بود و صنف های درسی را نیز تحریم کرده بود اکنون پس از رهایی از زندان طالبان می‌گوید:« پس از مدتی، فعالیت های درسی در دانشگاه ها را از سر می‌گیرم.»
آگاهان بر این باور است که آقای مشعل در شرایط عادی نیست.
« آقای مشعل زیر فشار قرارگرفته و از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نیست طالبان او را مجبور کرده اند برای عادی نشان دادن وضعیت پس ازین به نفع آنها سخن بگوید.»