اعتراض به منع تحصیل دختران: دانشگاه ها را خالی کنید یا همه یا هیچکس
اعتراض به منع تحصیل دختران: دانشگاه ها را خالی کنید یا همه یا هیچکس

خبرگزاری زنان افغان:در پانزدهم حوت ۱۴۰۱ و با آغاز شدن دروس دانشگاه ها بدون حضور دختران، دانشجویان اعتراض های نمادینی درحمایت از دختران دانشجو به راه انداختند‌. شب گذشته دختران دانشجو یک نامه‌ی سرگشاده به اساتید دانشگاه ها و پسران دانشجو نوشتند و از آنها خواستند که در‌کنار دختران بایستند و صنف های درسی بدون […]

خبرگزاری زنان افغان:در پانزدهم حوت ۱۴۰۱ و با آغاز شدن دروس دانشگاه ها بدون حضور دختران، دانشجویان اعتراض های نمادینی درحمایت از دختران دانشجو به راه انداختند‌.
شب گذشته دختران دانشجو یک نامه‌ی سرگشاده به اساتید دانشگاه ها و پسران دانشجو نوشتند و از آنها خواستند که در‌کنار دختران بایستند و صنف های درسی بدون حضور دختران را تحریم کنند.
امروز(دوشنبه، ۱۵ حوت ۱۴۰۱) دانشجویان زبان وادبیات دانشگاه بلخ در حمایت از دختران دانشجو یک نامه‌ی سرگشاده به ریاست دانشگاه بلخ نوشته و صنف های درسی شان را تا حضور دختران در دانشگاه ها تحریم کردند.
در متن این نامه آمده است:«ما دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات دانشکده بلخ که در سوم جدی ۱۴۰۱ طی نامه اعتراضی در برابر تصمیم ممنوعیت دختران از تحصیل اعلام کرده بودیم که تا بازگشایی دروازه های دانشگاه به روی دختران به صنف های خود حاضر نمی‌شویم اکنون با نگاشتن این نامه سرگشاده اعلام می‌کنیم که به عهد خود پابند هستیم.»
در یک اقدام نمادین دیگر دختران دانشجو با دیوارنگاری صدای اعتراض شان را بلند کردند.
این دانشجویان شعارهای« یا همه یا هیچکس» و « دانشگاه هارا خالی کنید» را در شهر کابل روی دیوار ها نوشتند.
گروه طالبان در آخرین فرمان، دروازه‌ی مکاتب ودانشگاه و حتا مراکز آموزشی را تا « امر ثانی» به روی دختران بستند.