اعتصاب کاری و اعتراض داکتران شفاخانه ملکی بدخشان
اعتصاب کاری و اعتراض داکتران شفاخانه ملکی بدخشان

صبح امروز تمامی پرسونل شفاخانه برهان الدین ربانی در بدخشان به دلیل قیودات بیش از حد و دست اندازی کارمندان امر به معروف طالبان دست به تظاهرات و اعتصاب کاری زدند. نرگس یکی از کارمندان این شفاخانه میگوید سر صبح وقت که میخواستند داخل شفاخانه بروند کارمندان اداره امر به معروف یا وجود داشتن ماسک […]

صبح امروز تمامی پرسونل شفاخانه برهان الدین ربانی در بدخشان به دلیل قیودات بیش از حد و دست اندازی کارمندان امر به معروف طالبان دست به تظاهرات و اعتصاب کاری زدند.

نرگس یکی از کارمندان این شفاخانه میگوید سر صبح وقت که میخواستند داخل شفاخانه بروند کارمندان اداره امر به معروف یا وجود داشتن ماسک به آنان اجازه ندادند و گفتند کسی حق ندارد بدون چادری و روبند بیاید و در همین حال بالای یکی از داکتران دست درازی میکند که این کار سبب شد که تمام پرسونل کار را توقف بدهند و گفتند با این حالت ما دیگر کار نمیکنیم.

به گفته ای وی زمانیکه این حرف به ریس شفاخانه رسید در نخست گفت خیر با وجود قیودات هم کار کنید ولی وقت از دست اندازی آنان آگاه شد چپن خود را کشید و گفت ما دیگر کار نمیکنیم بیایند خود شان کار کنند و این اعتراض تا ظهر ادامه داشت تا اینکه با آمدن والی طالبان در بدخشان و ریس اداره امر به معروف طالبان در بدخشان و اجازه دادن داکتر با ماسک داکتر دوباره به کار خود ادامه دادند.

این در حالیست که افراد امر به معروف طالبان هفته ها میشود در شهر و بازار و دهن درب شفاخانه ملکی ایستاد هستند و زنان با ماسک و با حجاب را هم به دلیل نداشتن چادری و روبند عربی اجازه رفتن به بازار و شفاخانه را نمیدهند و در این اواخر این قیودات خیلی جدی شده است که در چندین مورد به خشونت های فزیکی نیز انجامیده است.