اعلامیه جنبش زنان پنجره امید؛ در پیوند به کمپاین شانزده روز محو خشونت علیه زنان.
اعلامیه جنبش زنان پنجره امید؛ در پیوند به کمپاین شانزده روز محو خشونت علیه زنان.

از سال ۱۹۸۱، بدینسو ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است وهمه ساله کمپاین ۱۶ روزه ‌محو خشونت از ۲۵ نوامبر الی ۱۰ دسمبر برگزار میگردد. متاسفانه درافغانستان گروهی خشونت گرای برسرنوشت ملیون ها زن ومرد حاکم گردیده که نه تنها برای کاهش خشونت علیه زنان اقدامی نمیشود.بلکه خشونت علیه […]

از سال ۱۹۸۱، بدینسو ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان برگزیده شده‌است وهمه ساله کمپاین ۱۶ روزه ‌محو خشونت از ۲۵ نوامبر الی ۱۰ دسمبر برگزار میگردد.

متاسفانه درافغانستان گروهی خشونت گرای برسرنوشت ملیون ها زن ومرد حاکم گردیده که نه تنها برای کاهش خشونت علیه زنان اقدامی نمیشود.بلکه خشونت علیه زنان با تطبیق بیش از ۵۰ فرمان گروه طالبان بگونه فراگیر اعمال می‌شود.

با تسلط غیر قانونی گروه طالبان وزارت امور زنان،ریاست های جندر وزارت خانه ها وادارت.محاکم رسیدگی به خشونت علیه زن،دادستانی های رسیدگی به جرایم خشونت وآزار واذیت علیه زنان ودرکل تمام پالیسی ها، قوانین جزایی وحمایتی مربوط به حوزه زنان لغو گردید.

هم اکنون خشونت علیه زنان با شیوه های گوناگون رفتاری،کلامی،فزیکی،فرمانی فراگیر گردیده،هر آن موارد که در جهان خشونت علیه زن شمرده میشود حالا تحت عنوان اسلام وفرهنگ علیه زنان مجاز شمرده میشود.

اما سازمان ملل،کشورها،نهادهای مدافع حقوق زن وحقوق بشر طی دوسال هیچ گونه اقدام عملی برای محو خشونت علیه زنان انجام نداده بلکه با سکوت ومعاملات ننگین شان عاملان خشونت علیه زنان را بیشتر به اپارتاید جنسیتی،جنایت علیه بشریت وبه سرکوب،شکنجه وزندانی کردن زنان فعال ترغیب نموده است.

ما زنان معترض افغانستان در کمپاین شانزده روزه محو خشونت علیه زنان به مردم افغانستان،سازمان ملل،جامعه جهانی،نهاد های حامی حقوق بشری خطاب میکنیم:برای پایان دادن به خشونت،آپارتاید جنسیتی وجنایت علیه بشریت کنار زنان افغانستان بایستید.واز خواسته های برحق زنان افغانستان در سطح بین المللی حمایت نمایید.

به امید زندگی عاری از تبعیض وخشونت.

 

جنبش زنان پنجره امید

کابل افغانستان