اعلان برنامه آموزشی خبرنگاری
اعلان برنامه آموزشی خبرنگاری

خبرگزاری زنان افغانستان؛ با توجه به کمبود متن تولیدی به رسانه ها در حوزه زنان تصمیم گرفته است تا خبرنگاری را از دیدگاه زنان آموزش دهد. این خبرنگاران یک بار در هفته به مدت ۹۰ دقیقه، برای سه ماه آموزش خواهند دید. موضوعات آموزشی شامل جندر و خبرنگاری، خبرنگاری خیابانی، خبرنگاری صلح و نقش زنان […]

خبرگزاری زنان افغانستان؛ با توجه به کمبود متن تولیدی به رسانه ها در حوزه زنان تصمیم گرفته است تا خبرنگاری را از دیدگاه زنان آموزش دهد.

این خبرنگاران یک بار در هفته به مدت ۹۰ دقیقه، برای سه ماه آموزش خواهند دید. موضوعات آموزشی شامل جندر و خبرنگاری،

خبرنگاری خیابانی، خبرنگاری صلح و نقش زنان در پروسه صلح میباشد.

شرایط اشتراک در این برنامه ای آموزشی:

۱.  محصل سال سوم یا چهارم دانشکده ژورنالیزم باشد.

۲. دارای مهارت تجزیه و تحلیل اوضاع باشد

افراد واجد شرایط لطف نموده مشخصات شان را با ذکر نام مکمل و شماره تماس تا به تاریخ ۹ دلو، ۱۳۹۹ به ایمیل آدرس ذیل با

ما شریک سازید.

[email protected]

شماره تماس: ۰۷۰۲۴۴۴۶۶۶

آدرس : دفترخبرگزاری زنان افغانستان