افزایش آمار تلفات در هرات
افزایش آمار تلفات در هرات

منبع از ولسوالی زنده جان هرات می گوید که شماری از خانوادها تا کنون نتوانسته‌اند اعضای خانواده‌های شانرا که در زیر خاک شدند بیروند بیاورند.    

منبع از ولسوالی زنده جان هرات می گوید که شماری از خانوادها تا کنون نتوانسته‌اند اعضای خانواده‌های شانرا که در زیر خاک شدند بیروند بیاورند.