قتل‌های هدف‌مند و پنهانی در دایکندی، نگرانی مردم را بر انگیخته‌است. شماری از کاربران اجتماعی، طا.لبان را مقصر اصلی در کشتن افراد بیگناه می‌دانند و می‌گویند، در طی دو سال حکومت این گروه ده‌ها تن افراد بی‌گناه در این ولایت هدف‌ گلوله قرار گرفته اند.

قتل‌های هدف‌مند و پنهانی در دایکندی، نگرانی مردم را بر انگیخته‌است.

شماری از کاربران اجتماعی، طا.لبان را مقصر اصلی در کشتن افراد بیگناه می‌دانند و می‌گویند، در طی دو سال حکومت این گروه ده‌ها تن افراد بی‌گناه در این ولایت هدف‌ گلوله قرار گرفته اند.