در ادامه بازداشت‌های زنان معترض، طالبان این‌بار بهاره کریمی یک تن از زنان معترض را بازداشت کردند. زنان معترض که خواست‌های شان تامین حقوق زنان بودند، در دو سال تسلط گروه طالبان پیهم مورد بازداشت قرار گرفتند.

در ادامه بازداشت‌های زنان معترض، طالبان این‌بار بهاره کریمی یک تن از زنان معترض را بازداشت کردند.

زنان معترض که خواست‌های شان تامین حقوق زنان بودند، در دو سال تسلط گروه طالبان پیهم مورد بازداشت قرار گرفتند.