تولید صنایع دستی که از مهم‌ترین شغل‌های زنان به شمار می‌رود، اکنون بازار فروش آن افت کرده است. این درحالی است که صدها زن از طریق فروش این گونه محصولات مایحتاج خانواده‌های خود را تامین می‌کنند.

تولید صنایع دستی که از مهم‌ترین شغل‌های زنان به شمار می‌رود، اکنون بازار فروش آن افت کرده است.

این درحالی است که صدها زن از طریق فروش این گونه محصولات مایحتاج خانواده‌های خود را تامین می‌کنند.