همزمان با گذشت بیش از ۸۰۰ روز از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب دختران، امسال هزاران دختران دیگر از صنف ششم فارغ شدند و با بی سرنوشتی روبرو هستند.

همزمان با گذشت بیش از ۸۰۰ روز از بسته ماندن دروازه‌های مکاتب دختران، امسال هزاران دختران دیگر از صنف ششم فارغ شدند و با بی سرنوشتی روبرو هستند.