از مسدود بودن دانشگاه‌ها بروی دختران یک‌سال می‌گذرد. دختران دانشجو می‌گویند، پس از محرومیت از آموزش دختران با انبوهی چالش‌های اجتماعی، روانی و خشونت‌ها روبرو شده اند.

از مسدود بودن دانشگاه‌ها بروی دختران یک‌سال می‌گذرد. دختران دانشجو می‌گویند، پس از محرومیت از آموزش دختران با انبوهی چالش‌های اجتماعی، روانی و خشونت‌ها روبرو شده اند.