انفجار  دیروز
انفجار  دیروز

انفجار دیروز بر موتر کاستر در شهر کابل، یکی تراژیک ترین رخ‌داد های چند ماه اخیر در افغانستان است. گفته می‌شود در این انفجار خاطره مایل، کارمند وزارت معارف با دختر خردسالش عرش و یک کودک که قرار بود چند ماه بعد متولد شود جان باختند.

انفجار دیروز بر موتر کاستر در شهر کابل، یکی تراژیک ترین رخ‌داد های چند ماه اخیر در افغانستان است. گفته می‌شود در این انفجار خاطره مایل، کارمند وزارت معارف با دختر خردسالش عرش و یک کودک که قرار بود چند ماه بعد متولد شود جان باختند.