اوچا: «افغانستان یکی از دشوارترین کشورها برای زن بودن است»
اوچا: «افغانستان یکی از دشوارترین کشورها برای زن بودن است»

خبرگزاری زنان افغانستان: دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) در شبکه‌ی اجتماعی ایکس به وضعیت دشوار زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید که از اگست ۲۰۲۱ تا اکنون موانعی پیش روی زنان و دختران -چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ حرفه‌ی- به گونه بی‌پیشینه در افغانستان افزایش […]

خبرگزاری زنان افغانستان: دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا) در شبکه‌ی اجتماعی ایکس به وضعیت دشوار زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و می‌افزاید که از اگست ۲۰۲۱ تا اکنون موانعی پیش روی زنان و دختران -چه از لحاظ شخصی و چه از لحاظ حرفه‌ی- به گونه بی‌پیشینه در افغانستان افزایش یافته است.

این نهاد خطرات ناشی از این موانع را ازدواج‌های زود هنگام، کار کودکان، خشونت‌های خانوادگی و سوء استفاده جنسی از زنان دانسته است.

سازمان عفو بین‌الملل نیز از وضعیت حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرده و افزوده است که طالبان در امر حمایت از حقوق بشر در این کشور کوتاهی کرده است.

این سازمان خواهان پایان دادن به نقض حقوق بشر در افغانستان شده و به دسترسی داشتن دختران و زنان به حق آموزش، کار و همچنان به داشتن حق آزادی بیان شهروندان کشور تأکید کرده است.