ایستادگی تا بی‌نهایت؛ زنان تنها به رهایی می‌اندیشند
ایستادگی تا بی‌نهایت؛ زنان تنها به رهایی می‌اندیشند

تبسم مهری موقف تازه زنان معترض کابل در برابر خشونت‌های طالبان نشان از عزم جدی و اراده آهنین آنان دارد که در برابر حقوق شان از هیچ تهدید نمی‌هراسند و با هیچ تزویری تطمیع نخواهند شد. درحالی که به تازگی شماری از زنان فعال در کابل از سوی طالبان اختطاف شده‌اند، گروه‌های فعال زنان هم‌چنان […]

تبسم مهری

موقف تازه زنان معترض کابل در برابر خشونت‌های طالبان نشان از عزم جدی و اراده آهنین آنان دارد که در برابر حقوق شان از هیچ تهدید نمی‌هراسند و با هیچ تزویری تطمیع نخواهند شد. درحالی که به تازگی شماری از زنان فعال در کابل از سوی طالبان اختطاف شده‌اند، گروه‌های فعال زنان هم‌چنان به اعتراضات شان علیه طالبان ادامه می‌دهند.
بدون تردید، هدف اصلی طالبان از بازداشت‌های اخیر، ایجاد هراس در بین خانواده‌ها و زنان است تا از یک طرف بتواند اندکی از دامنه اعتراضات علیه خود بکاهد و از سوی دیگر، به جامعه جهانی وانمود سازد که توانسته است قناعت زنان را نسبت به تامین حقوق شان حاصل نماید. بخصوص این‌که این بازداشت‌ها در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها بر روی زنان صورت می‌گیرد و طالبان در واقع تلاش دارند با خاک پاشیدن بر چشم جهانیان، زمینه را برای رسیدن به رسمیت بین‌المللی فراهم سازند.
چنانچه دیده شده است، طالبان اجازه حضور دختران و زنان در دانشگاه‌ها را با شرایط خاصی صادر کرده‌اند که البته این امر در نبود رسانه‌های آزاد و عدم نظارت نهادهای حقوق بشری، از چشم جهانیان مخفی مانده و آنها تنها اصل اجازه حضور در دانشگاه‌ها را از آدرس طالبان می‌توانند ببینند، اما این که این اجازه آیا به حضور دختران بدون تاثیرگذاری بر کیفیت آموزشی شان چقدر تاثیر منفی می‌گذارد، مخفی خواهد ماند.
از سوی دیگر، اگر سیاست خشونت‌آمیز طالبان در قبال دختران نتیجه بخش بشود، صدای اعتراض به کیفیت حضور در دانشگاه‌ها خفه خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند از تاثیر منفی تصمیم جدید طالبان به نهادها و سازمان‌های بین‌المللی گزارش دهد.
اما به نظر می‌رسد که زنان و دختران معترض کابل در این زمینه حتا یک گام هم عقب نخواهند نشست. بانوان کابل با اعلام دور تازه اعتراضات نسبت به دربند ماندن دختران نشان دادند که از خشونت‌های طالبان هراسی به دل راه نمی‌دهند و تنها هدف شان رسیدن به حقوق انسانی و طبیعی شان است که حاضر اند برای رسیدن به آن هر ریسکی را قبول نمایند. به عبارت دیگر، دختران معترض کابل تصمیم به ایستادگی تا بی‌نهایت را تمرین می‌کنند و تنها، رهایی از بندها و قیدهای برخواسته از ساختارهای ضد انسانی را هدف گرفته‌اند.