بابسته شدن آرایشگاه حداقل ۶۰ هزار زن بیکار می‌شوند
بابسته شدن آرایشگاه حداقل ۶۰ هزار زن بیکار می‌شوند

خبرگزاری زنان افغانستان: مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به رسانه ها می‌گویند که با بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه درکشور نزدیک به ۶۰ هزار زن بیکار می‌شوند. به گفته‌ی مسوولان این اتاق ۳۱۰۰ سالن آرایشگاه در کابل و ۱۲ هزار سالون در سراسر کشور فعالیت دارند.  مه به طور متوسط در هر آرایشگاه […]

خبرگزاری زنان افغانستان: مسوولان در اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به رسانه ها می‌گویند که با بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه درکشور نزدیک به ۶۰ هزار زن بیکار می‌شوند.
به گفته‌ی مسوولان این اتاق ۳۱۰۰ سالن آرایشگاه در کابل و ۱۲ هزار سالون در سراسر کشور فعالیت دارند.  مه به طور متوسط در هر آرایشگاه حداقل پنج زن مشغول به کار و کسب درآمد هستند.
فرمان بسته شدن آرایشگاه های زنانه در تاریخ سوم سرطان صادر شده و زنان آرایشگر تا سوم اسد سال روان فرصت دارند تا آرایشگاه های شان ببندند.
علت مسدود کردن آرایشگاه ها، غلو در آرایش زنان و هزینه‌ی گزاف آن عنوان شده است.