با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد.
با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد.
با به قدرت رسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد.

با به قدرت مرسیدن مجدد طالبان بر افغانستان، مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران بسته شد

 

فشار روحی و روانی برای دانش‌جویان دختر زیاد شده، آنان اکثراً در خانه هستند و از حقوق اساسی خود بازمانده اند. از حکومت طالبان می‌خواهند که این فشار را کم کرده و دختران را اجازه دهند درس بخوانند، تحصیل کنند و به آرزوها و اهداف شان دست یابند.

  • نویسنده : خبرگزاری زنان افغانستان
  • منبع خبر : خبرگزاری زنان افغانستان