برکناری ۲۳٨۰ قاضی از وظیفه در حکومت طالبان
برکناری ۲۳٨۰ قاضی از وظیفه در حکومت طالبان

با استقرار حکومت طالبان در افغانستان، ۲٨۰ تن قاضی زن و ۲۱۰۰ تن قاضی مرد از وظیفه برکنار و به عوض آنها افراد جدید از اعضای این گروه تقرر حاصل نموده اند. از میان قضات برکنار شده یک تن که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: “بدون آنکه ۲٨۰ تن قاضی زن […]

با استقرار حکومت طالبان در افغانستان، ۲٨۰ تن قاضی زن و ۲۱۰۰ تن قاضی مرد از وظیفه برکنار و به عوض آنها افراد جدید از اعضای این گروه تقرر حاصل نموده اند.
از میان قضات برکنار شده یک تن که نخواست نامش ذکر شود به خبرگزاری زنان افغانستان گفت: “بدون آنکه ۲٨۰ تن قاضی زن و ۲۱۰۰ تن قاضی مرد به گونه رسمی منفک شوند به عوض آنها افراد جدید در پست های شان مقرر شده اند.”
منبع می افزاید: “هیچ یک از قاضیان برکنار شده صدای دادخواهی خویش را در برابر نظام مستبد بلند نمی توانیم، اگر به دادخواهی اقدام کنیم، توقیف، ناپدید و کشته خواهیم شد. در صورتی که ما به شکل قانونی منفک شویم، ما مستحق حقوق تقاعد هستیم که این حق باید برای ما پرداخت شود. اما متاسفانه نه کسی به خواسته های ما پاسخ می دهد و نه کسی آواز خویش را بلند می کند، زیرا تمامی قضات در جاهای مختلف تحت تعقیب و هراسان اند.”

این در حالی است که شماری از قضات زن را یونان و کانادا پناه داده اند و تعدادی از آنها که در افغانستان حضور دارند از روی ترس خود را از انظار مردم مخفی می کنند.
گزارش ها حاکی از آن است که قضات زن خود را در معرض خطر آن عده از مردانی می بینند که بر اساس ارتکاب جرایم گوناگون، از سوی آنها محکوم و به زندان افکنده شده بودند و با روی کار آمدن حکومت جدید از بند رها شده اند و آنها را جستجو می کنند.