برگزاری دومین دور آزمون شورای طبی افغانستان بدون حضور دختران 
برگزاری دومین دور آزمون شورای طبی افغانستان بدون حضور دختران 

خبرگزاری زنان افغانستان: اداره ملی امتحانات افغانستان، دور دوم امتحان دانشجویان طب عمومی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را بدون حضور دختران برگزار کرده است. این آزمون بدون حضور دختران برگزار شده و بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ فارغ دانشکده‌‌های طب دانشگاه‌‌های خصوصی و دولتی در آن اشتراک اشتراک داشتند. با این حال، ده‌ها دختر […]

خبرگزاری زنان افغانستان: اداره ملی امتحانات افغانستان، دور دوم امتحان دانشجویان طب عمومی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را بدون حضور دختران برگزار کرده است.

این آزمون بدون حضور دختران برگزار شده و بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ فارغ دانشکده‌‌های طب دانشگاه‌‌های خصوصی و دولتی در آن اشتراک اشتراک داشتند.

با این حال، ده‌ها دختر فارغ‌التحصیل طب در افغانستان خواستار برگزاری این آزمون برای دختران هستند.

سمیرا اکبری، یک تن از دانشجویان دانشکده طب هرات و دواطلب امتحان اگزیت می‌گوید:«دو سال می‌شود که برای این امتحان آماده‌گی می‌گیرم اما برایم مانند ده‌ها دختر دیگر اجازه اشتراک داده نشد. این حق مسلم ما است که مانند پسران، دختران هم باید حق اشتراک به امتحان را داشته باشند».

شماری از این دختران می‌گویند که بدون سپری کردن آزمون نهایی شورای طبی، هیچ شفاخانه‌‌ای درخواست کاری آنان را نمی‌پذیرد.

سمیه مرادی، یکی دیگر از دانشجویان دانشکده طب است که از امتحان شورای طبی باز مانده است.

وی می‌گوید:« به هر جای که خواسته باشیم کار کنیم بخاطر سپری نکردن این امتحان هیچ شفاخانه‌ی درخواست ما را نمی‌پذیرد. ما هم مانند بسیاری از پسرانی که توانستند در امتحان اشتراک کنند زحمت کشیده بودیم، این حق تلفی است که زحمات ما نادیده گرفته شود. من و دخترانی که از امتحان باز ماندیم به آسانی تا اینجا نرسیدیم بخاطر همین قبول کردن ممنوعیت اشتراک دختران در امتحان برای ما قابل پذیرش نیست».

امتحان اگزیت بخاطر ارزیابی فارغان دانشکده‌های رشته‌های طبی برگزار می‌شود و بدون این امتحان، فارغان نمی‌توانند معاینه خانه باز کنند یا به فعالیت در بخش طبابت ادامه دهند.