برگزاری نمایش‌گاه خیابانی کتاب در ولایت غور
برگزاری نمایش‌گاه خیابانی کتاب در ولایت غور

شماری از فرهنگیان و جوانان ولایت غور به منظور رشد و پیشرفت استعدادهای جوانان، فرهنگ کتاب خوانی را در این ولایت راه اندازی کرده اند و می‌گویند که برای بیداری اذهان عامه جامعه، خواندن کتاب می‌تواند بهترین گزینه باشد. حسام الدین معنوی، یک تن از برگزار‌کننده‌گان این نمایشگاه می‌گوید که حدود ۳۵۰۰ جلد کتاب در […]

شماری از فرهنگیان و جوانان ولایت غور به منظور رشد و پیشرفت استعدادهای جوانان، فرهنگ کتاب خوانی را در این ولایت راه اندازی کرده اند و می‌گویند که برای بیداری اذهان عامه جامعه، خواندن کتاب می‌تواند بهترین گزینه باشد.

حسام الدین معنوی، یک تن از برگزار‌کننده‌گان این نمایشگاه می‌گوید که حدود ۳۵۰۰ جلد کتاب در بخش های علوم دینی، ساینس، طب، اجتماعات، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، ادبیات، داستان، رومان و سایر بخش های وجود دارد.
وی همچنان می‌افزاید، که تعدادی از کتاب‌ها را از نزد جوانان و کتابخانه‌ها جمع آوری کرده و به هدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی به نمایش گذاشته اند.

در این نمایش‌گاه شماری از دختران مکاتب دخترانه نیز حضور داشته اند.
مرسل میرزاده یک تن از اشتراک کننده‌گان نمایش‌گاه و دانش‌آموز یکی از مکاتب دخترانه در غور می‌گوید، به دلیل بسته مانند دروازه‌های مکاتب و دور ماندن شان از درس و تعلیم، تصمیم گرفته اند کتاب‌های بیشتری را جمع آوری کرده و مطالعه کنند.

تعدادی از دانش آموزانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده اند می گویند که مطالعه و آموختن علم برای زن و مرد لازم است. جامعه به زنان با سواد نیاز دارد و باید امارت اسلامی زمینه آموزش و پرورش دختران را نیز فراهم کنند.

مسئوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غور از برگزاری این نمایشگاه خیابانی استقبال کرده اما
می‌گویند که فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از چندسال به اینسو به دلیل سرگرم بودن جوان به انترنت و شبکه های اجتماعی کم رنگ شده است اما این گونه نمایشگاه ها می‌تواند فرهنگ کتاب خوانی را در میان جوانان مروج بسازد.