برگزاری نمایشگاه سه روزه صنایع دستی زنان تجارت پیشه در ولایت هرات
برگزاری نمایشگاه سه روزه صنایع دستی زنان تجارت پیشه در ولایت هرات