برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان به هدف حمایت از زنان تجارت پیشه در هرات.
برگزاری نمایشگاه صنایع دستی زنان به هدف حمایت از زنان تجارت پیشه در هرات.