برگزاری هشتیمن جشنواره ملی گل زعفران در هرات
برگزاری هشتیمن جشنواره ملی گل زعفران در هرات

هشتیمن جشنواره ملی گل زعفران امروز از سوی ریاست زراعت ولایت هرات و اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان با حضور کشاورزان، صادر کننده‌گان و فروشنده‌گان به مدت دو روز برگزار شد.

هشتیمن جشنواره ملی گل زعفران امروز از سوی ریاست زراعت ولایت هرات و اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان با حضور کشاورزان، صادر کننده‌گان و فروشنده‌گان به مدت دو روز برگزار شد.