بصیره رسولی وکیل کندز شد
بصیره رسولی وکیل کندز شد

بصیره رسولی‌ از جمله کاندیدای ولایت کندز، بجای مرحوم فاطمه عزیز وکیل کندز در پارلمان شد! بصیره رسولی در جمع کاندیدان از جمع بانوان در لیست جایگاه سوم را داشتند، امروز توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وثیقه ملی خویش را بدست آورد

بصیره رسولی‌ از جمله کاندیدای ولایت کندز، بجای مرحوم فاطمه عزیز وکیل کندز در پارلمان شد! بصیره رسولی در جمع کاندیدان از جمع بانوان در لیست جایگاه سوم را داشتند، امروز توسط کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وثیقه ملی خویش را بدست آورد