به جرم فعالیت های  هنری بازداشت شدم
به جرم فعالیت های  هنری بازداشت شدم

خدیجه یعقوبی، هنرمند و مسئول یک نهاد فرهنگی در دایکندی گفته است،که طالبان او را در مسیر جلریز میدان وردک به دلیل انجام فعالیت‌های هنری و همراه داشتن وسایل موسیقی ساعت‌ها متوقف کرده و دمبوره‌اش را شکسته و هارمونیه‌اش را با چاقو پاره کردند. یعقوبی گفته که بیش از ۸ ساعت در بازداشت طالبان بوده […]

خدیجه یعقوبی، هنرمند و مسئول یک نهاد فرهنگی در دایکندی گفته است،که طالبان او را در مسیر جلریز میدان وردک به دلیل انجام فعالیت‌های هنری و همراه داشتن وسایل موسیقی ساعت‌ها متوقف کرده و دمبوره‌اش را شکسته و هارمونیه‌اش را با چاقو پاره کردند. یعقوبی گفته که بیش از ۸ ساعت در بازداشت طالبان بوده و در نهایت به دلیل داشتن طفل خردسال رها شده اما می‌گوید، همراهانش از جمله راننده و برادرش مورد لت‌وکوب طالبان قرار گرفته‌اند.