تاثیرات منفی محدودیت‌های طا.لبان بالای زنان بیوه و بی‌سرپرست ولایت غور
تاثیرات منفی محدودیت‌های طا.لبان بالای زنان بیوه و بی‌سرپرست ولایت غور